Estatística de Familias Numerosas, 2018

Xa se poden consultar os datos da Estatística de Familias Numerosas correspondentes a 2018


Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de familias numerosas, 2018. Santiago de Compostela ;  Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2017. 28 p. ISSN: 1139-4420.

Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano 2018. Informa tamén sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2018.pdf