Informe PISA 2018. Programa para la evaluación internacional de los estudiantes. Informe español (versión preliminar).

20. Decembro 2019 Alertas

PISA ( Programme for International Student Assessment, Programa para a Avaliación Internacional de Estudantes) é un estudo de avaliación internacional, promovido pola OCDE/OCDE e os países participantes. Este informe analiza os resultados do rendemento dos estudantes para as competencias de Matemáticas e Ciencias, pero non para a de Lectura.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Informe PISA 2018. Programa para la evaluación internacional de los estudiantes. Informe español (versión preliminar). Madrid, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019, 227 p.

PISA ( Programme for International Student Assessment, Programa para a Avaliación Internacional de Estudantes) é un estudo de avaliación internacional, promovido pola OCDE/OCDE e os países participantes, que tenta responder a unha necesidade común a todos os sistemas educativos actuais: delimitar, describir e explicar o que os mozos de 15 anos, que exercerán en pouco tempo despois os seus dereitos como cidadáns, coñecen e saben facer, aplicando os seus coñecementos a unha variedade de contornas e contextos, ao final da súa etapa educativa obrigatoria. PISA é un estudo trienal, e a súa primeira edición tivo lugar no ano 2000. Ao longo dos sucesivos ciclos, PISA centrouse en tres competencias consideradas troncais: lectora, matemática e científica. En cada edición, PISA incorpora outra competencia considerada innovadora: resolución creativa de problemas (2012), resolución colaborativa de problemas (2015), competencia global (2018) e pensamento creativo (2021). Trátase de coñecer a través desta avaliación non só o que os estudantes aprenderon, senón como o poden extrapolar dentro e fóra da súa contorna escolar, respondendo as esixencias dunhas sociedades que valoran tanto o coñecemento conceptual como o aplicado. Como consecuencia da decisión, por parte da OCDE/OCDE, sobre o aprazamento da publicación dos datos de Lectura de PISA 2018 en España, tanto a nivel nacional como a nivel das comunidades autónomas, este informe analiza os resultados do rendemento dos estudantes para as competencias de Matemáticas e Ciencias, pero non para a de Lectura. Con todo, nas análises das percepcións e do contexto dos estudantes e os seus centros educativos si se describen aqueles aspectos relacionados coa competencia lectora nas contornas individual, familiar e social.

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5943_d_InformePISA2018-Espana1.pdf