Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2021

05. Abril 2021 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en marzo de 2021


Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2021

Presidencia da Xunta de Galicia. CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas (DOG nº 40 do 01.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210301/AnuncioC3B0-250221-0001_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021 de concesión directa da axuda complementaria á do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero (DOG nº 42 do 03.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210303/AnuncioC3Q2-260221-0001_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 37/2021, do 4 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 43-bis do 04.03.2021) (Corrección de erros en DOG nº 44-bis do 05.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3B0-040321-1_gl.html https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3B0-050321-1_gl.html

DECRETO 39/2021, do 5 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 44-bis do 05.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3B0-050321-2_gl.html

Valedor do Pobo. RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2021 pola que se dispón a publicación da resolución do xurado da primeira edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres (DOG nº 45 do 08.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210308/AnuncioG2022-010321-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 46 do 09.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioG0599-230221-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 23 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 46 do 09.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioG0599-230221-0003_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 017 do grupo II, asistente/a social, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo (DOG nº 46 do 09.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioG0597-020321-0002_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de traballo social, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se fai pública a data, a hora e os lugares de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo (DOG nº 46 do 09.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioG0597-020321-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 1 de marzo de 2021 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes nesta consellería (DOG nº 46 do 09.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioG0425-020321-0001_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 40/2021, do 10 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 47-Bis do 10.03.2021)  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3B0-100321-1_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C) (DOG nº 48 do 11.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210311/AnuncioG0425-010321-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C) (DOG nº 48 do 11.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210311/AnuncioG0425-010321-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 3 de marzo de 2021 pola que se resolve parcialmente a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de dez postos de traballo vacantes nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 19 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 244, do 3 de decembro).(DOG nº 48 do 11.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210311/AnuncioG0425-050321-0001_gl.html                                                                                 

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C)(DOG nº 49 do 12.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210312/AnuncioG0599-020321-0001_gl.html                                                                                                                   Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C) (DOG nº 49 do 12.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210312/AnuncioG0599-020321-0002_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 42/2021, do 12 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 49-Bis do 12.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3B0-120321-2_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2021 pola que se convocan, para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de Estado contra a violencia de xénero (códigos de procedemento VI482C e VI482D) (DOG nº 51 do 16.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210316/AnuncioC3Q2-040321-0001_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. EXTRACTO da Resolución do 4 de marzo de 2021 pola que se convocan, para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de Estado contra a violencia de xénero (códigos de procedemento VI482C e VI482D) (DOG nº 51 do 16.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210316/AnuncioC3Q2-040321-0002_gl.html

Agencia Gallega de Servicios Sociales. RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de plazas en las escuelas infantiles 0-3 para el curso 2021/22 (códigos de procedimiento BS402A y BS402F) (DOG nº 55 do 23.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210323/AnuncioG0379-110321-0001_es.html

Agencia Gallega de Servicios Sociales. RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de plazas para hijos e hijas del personal de la Xunta de Galicia en las escuelas infantiles 0-3 dependientes de esta agencia para el curso 2021/22 (código de procedimiento BS402B) (DOG nº 55 do 23.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210323/AnuncioG0379-110321-0002_es.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 49/2021, do 24 de marzo, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 56-bis do 24.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3B0-240321-1_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 18 de marzo de 2021 pola que se amplía o prazo para a xustificación e avaliación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao exercicio 2020, así como para a presentación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao ano 2021 (DOG nº 58 do 26.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210326/AnuncioG0425-220321-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 23 de marzo de 2021 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar durante a folga indefinida convocada pola Confederación Nacional do Traballo (CNT) que comeza o día 30 de marzo de 2021 (DOG nº 58 do 26.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210326/AnuncioG0425-240321-0001_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 51/2021, do 26 de marzo, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 58-bis do 26.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/AnuncioC3B0-260321-1_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 16 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS327A) (DOG nº 60 do 30.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioG0425-180321-0003_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS327A) (DOG nº 60 do 30.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioG0425-180321-0004_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 16 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 61 do 31.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-170321-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 61 do 31.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-170321-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 61 do 31.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-170321-0003_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 61 do 31.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-170321-0004_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 18 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 61 do 31.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-180321-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 61 do 31.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-180321-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 22 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS212A) (DOG nº 61 do 31.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-230321-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 22 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS212A) (DOG nº 61 do 31.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-230321-0002_gl.html