Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2021

01. Xullo 2021 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xuño de 2021


Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2021

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xuño de 2021

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 22 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS212A) (DOG nº 101 do 01.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioG0425-270521-5_gl.html

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se clasifica de interese asistencial a Fundación de Ayuda a los Mayores y sus Cuidadores (FAMYC) (DOG nº 102 do 02.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210602/AnuncioG0595-250521-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI431A) (DOG nº 102 do 02.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210602/AnuncioG0599-190521-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 18 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI431A) (DOG nº 102 do 02.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210602/AnuncioG0599-190521-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, convocadas pola Resolución do 23 de febreiro de 2021 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 102 do 02.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210602/AnuncioG0599-240521-0003_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 2 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia, e o anexo II da Orde do 28 de maio de 2021pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 102-Bis do 02.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210602/2660/AnuncioC3K1-020621-1_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia, e o anexo II da Orde do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 105 do 05.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS614B) (DOG nº 109 do 10.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210610/AnuncioG0425-270521-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS614B) (DOG nº 109 do 10.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210610/AnuncioG0425-270521-0002_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria da convocatoria de 2021 de subvencións do Programa do bono de alugueiro social para os exercicios 2021 e 2022 (DOG nº 109 do 10.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210610/AnuncioC3Q2-070621-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 28 de maio de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 109-Bis, do 10.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-17_gl.html (Corrección de erros en DOG n.º 111, do 11.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210611/2670/AnuncioC3K1-110621-8_gl.html 

Consellería de Sanidade. ORDE do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario no ano 2021 (código de procedemento SA803A) (DOG nº 112 do 15.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210615/AnuncioC3K1-310521-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. EXTRACTO da Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario no ano 2021 (código de procedemento SA803A) (DOG nº 112 do 15.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210615/AnuncioC3K1-310521-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2021/22 (código de procedemento BS403A) (DOG nº 114 do 17.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210617/AnuncioG0425-040621-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2021/22 (código de procedemento BS403A) (DOG nº 114 do 17.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210617/AnuncioG0425-040621-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI437A) (DOG nº 116 do 21.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210621/AnuncioG0599-090621-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 8 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI437A) (DOG nº 116 do 21.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210621/AnuncioG0599-090621-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 7 de xuño de 2021, relativa á adxudicación do uso de instalacións xuvenís ao abeiro da Orde do 7 de maio de 2021 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís (código de procedemento BS304A) (DOG nº 116 do 21.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210621/AnuncioG0425-100621-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 2 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C) (DOG nº 117 do 22.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210622/AnuncioG0599-100621-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 11 de xuño de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR356A e TR356C) (DOG nº 118 do 23.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210623/AnuncioG0599-160621-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 18 de xuño de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre no ano 2021 (código de procedemento BS419A) (DOG nº 118 do 23.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210623/AnuncioG0425-150621-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 4 de maio de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 91, do 18 de maio) (DOG nº 119 do 24.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210624/AnuncioG0425-150621-0003_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 120-Bis, do 25-06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210625/2682/AnuncioC3K1-250621-6_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. ORDE do 22 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 (DOG nº 123 do 30.06.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210630/AnuncioG0597-250621-0004_gl.html