Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones

11. Xaneiro 2017 Alertas

Presentamos esta publicación elaborada polo IMSERSO que actualiza o Ficheiro técnico de pensionistas non contributivos de xubilación e invalidez  a decembro de 2015.


22031_perfil_beneficiario_2015 1Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones sociales y económicas. Diciembre 2015. Serie: Col. Documentos, Serie Documentos Estadísticos n. 22031, Madrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016, 451 p.

Os datos que configuran o Ficheiro Técnico recollen todos aqueles aspectos económicos, de convivencia e identificativos que permiten coñecer individualmente os feitos que o órgano xestor tivo en conta para recoñecer o dereito e determinar a contía da pensión. A análise dos devanditos datos a decembro de 2015 permite coñecer aqueles elementos que os caracterizan e, deste modo, poder definir o seu perfil. Non obstante, atendendo á finalidade deste estudo, unicamente son obxecto de análise aquelas variables que, en principio, se consideraron máis significativas para poder determinar o perfil tipo do pensionista non contributivo, análise que se efectúa globalmente para o conxunto das pensións e de forma específica para as pensións de xubilación e invalidez, así como para aquelas pensións de invalidez que pasaron a denominarse de xubilación ao cumprir os seus titulares 65 anos, e que se identifican neste estudo como pensións de xubilación derivadas de invalidez.

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/22031_perfil_beneficiario_2015.PDF