Plan de Acción Voluntariado 2018-2020

06. Agosto 2019 Alertas

O Goberno de Navarra preséntanos o plan de acción voluntaria para o ano 2018-2020 como unha forma de contribuír ao coñecemento e impulso da acción voluntaria en Navarra.


Comisión Interdepartamental del Voluntariado, Plan de Acción Voluntariado 2018-2020. Pamplona, Gobierno de Navarra, 2019, 32 p.

A Comunidade Foral de Navarra carecía de Plan de voluntariado, xa que a Estratexia de voluntariado de 2014 non chegou a aprobarse. Por iso, considerouse necesaria a construción dunha ferramenta operativa de coordinación interdepartamental que orientase e dese visibilidade á lexislatura desde a perspectiva de que é responsabilidade das administracións públicas recoñecer e promocionar a implicación cidadá no desenvolvemento social da comunidade, fomentando toda forma de participación social organizada que estea orientada ao ben común e ao avance cara a unha sociedade máis igualitaria, máis solidaria e máis participativa. O documento recolle a proposta de actuación do Goberno de Navarra para o período 2018-2020 orientada a contribuír de forma decidida e progresiva ao coñecemento, recoñecemento, fortalecemento e impulso da acción voluntaria en Navarra.

Os obxectivos principais do Plan son os seguintes: a) Concienciar a sociedade Navarra sobre o sentido do voluntariado, promovendo os seus valores e a importancia da participación activa e solidaria da cidadanía. b) Favorecer o desenvolvemento e crecemento das entidades de voluntariado, reforzando a mellora dos procesos de atención e xestión do voluntariado. c) Desenvolver un sistema de coordinación eficaz e sustentable entre todos os axentes implicados que garanta o impulso estable, sólido e coherente do voluntariado en Navarra. d) Mellorar o coñecemento sobre a realidade do voluntariado en Navarra e as necesidades dos diferentes axentes implicados .

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/542120?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=ab9d352fc1-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-ab9d352fc1-315103205