XIX Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia

25. Marzo 2019 Alertas

O Observatorio Estatal da Dependencia preséntanos este novo informe actualizado sobre os resultados da aplicación da Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.


Observatorio Estatal de la Dependencia, XIX Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Serie: Dictámenes del Observatorio, Madrid, Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, 2019, 52 p.    

Este informe fai unha avaliación completa de resultados da aplicación da Lei 39/2006, facendo crítica exhaustiva das deficiencias na implementación dos recursos, prestacións e axudas ás persoas beneficiarias, así como os desequilibrios territoriais, a escaseza do financiamento e os problemas de desatención que todo iso supón.

https://www.directoressociales.com/images/Dec2019/INFO%20GLOBAL%20XIX%20DICTAMEN%20V2-2.pdf