IV Plan Andaluz del Voluntariado

02. Febreiro 2018 Alertas

A Xunta de Andalucía vén de elaborar o IV Plan andaluz do voluntariado coa finalidade de promover a acción voluntaria organizada e a participación cidadán como una forma de mellorar a calidade de vida dos andaluces


 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, IV Plan Andaluz del Voluntariado 2017-2020. Sevilla, Junta de Andalucía, 2017, 67 p.

O Plan andaluz de voluntariado promove a acción voluntaria organizada e ofrece oportunidades de participar en iniciativas que melloran a calidade de vida dos andaluces. Desde 2003 desenvolvéronse tres sucesivos plans de voluntariado en Andalucía: 2003-2005, 2006-2009 e 2010-2014. Estes plans foron un instrumento para promover as formas de participación cidadá que contribúen á transformación social, e impulsaron a proximidade democrática nas políticas públicas, promoveron as iniciativas solidarias, asumiron a autonomía do sector asociativo na toma de decisións, e potenciaron a responsabilidade social no afrontamiento de problemas común.

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/17/10/121017_IV%20Plan%20Andaluz%20del%20Voluntariado%202017-2020.pdf