Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales

23. Agosto 2022 Alertas

O Pilar Europeo de Dereitos Sociais establece 20 principios e dereitos fundamentais para que os mercados laborais e os sistemas de protección social sexan xustos e funcionen ben


Plan de Acción do Pilar Europeo de Dereitos Sociais. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. Bruxelas, 4.3.2021 COM(2021) 102 final. Bruxelas, Comisión Europea, 2021, 44 p.

O Pilar Europeo de Dereitos Sociais establece 20 principios e dereitos fundamentais para que os mercados laborais e os sistemas de protección social sexan xustos e funcionen ben. O Plan de Acción do Pilar Europeo de Dereitos Sociais converte os principios en accións concretas en beneficio dos cidadáns. Tamén propón obxectivos principais que a UE debe alcanzar para 2030. A aplicación do alicerce de dereitos sociais é unha responsabilidade compartida polas institucións da UE, as autoridades nacionais, rexionais e locais, os interlocutores sociais e a sociedade civil.

Pilar Europeo de Dereitos Sociais

Pilar Europeo de Dereitos Sociais. Anexos