Vulnerabilidad territorial: indicadores para su medición desde los servicios sociales

16. Abril 2021 Alertas

Os municipios e as institucións autonómicas necesitan dispoñer de indicadores robustos e de fontes de datos accesibles e actualizadas que lles permitan o desenvolvemento das súas competencias en relación cos espazos vulnerables. Con esta finalidade foi desenvolvido este informe.


Gimérez-Bertomeu, V.M. (dir.), et al., Vulnerabilidad territorial: indicadores para su medición desde los servicios sociales. Alicante, Limencop, S.L., 2020, 172 p.

Os municipios, e dentro deles, os equipos profesionais das Zonas Básicas de Servizos Sociais ( ZBSS), e a Generalitat necesitan dispoñer de indicadores robustos e de fontes de datos accesibles e actualizadas que lles permitan o desenvolvemento das súas competencias en relación cos espazos vulnerables. Con esta finalidade foi desenvolto este informe.

Respecto da organización e estrutura do traballo, este consta de 4 partes e 6 anexos: A primeira parte consiste nunha aproximación ao concepto de vulnerabilidade aplicada ao territorio e a outros conceptos próximos, realizada mediante a revisión bibliográfica da literatura científica respecto diso. A segunda parte contén unha análise comparada do tratamento que as leis autonómicas de Servizos Sociais en vigor dan aos territorios singulares. A terceira parte consiste en, por unha banda, a identificación de áreas, dimensións e indicadores que permiten caracterizar a un territorio como “vulnerable”, e, doutra banda, a identificación das principais fontes de datos dispoñibles, de alcance autonómico, para nutrir de datos os indicadores. A cuarta parte presenta as conclusións e propostas que xorden do traballo realizado. Os anexos recollen o detalle dos resultados obtidos nas diferentes fases do traballo explicitados ao longo do texto

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/103667/1/INFORME-vulnerabilidad-territorial.pdf