Zerbitzuan, nº 75

21. Xaneiro 2022 Alertas

Presentamos o nº 75 da revista Zerbitzuan, revista especializada nas políticas de benestar social e elaborada por  SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga.


SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga. .Zerbitzuan, nº 75. Vitoria :  Servicio Central de Publicacións do Goberno Vasco, 2021.  Depósito Legal: SS 101-1986. ISSN: 1134-7147. Internet: https://doi.org/10.5569/1134-7147.75

Zerbitzuan é unha revista especializada na análise dos servizos e as políticas de benestar social. Diríxese a todos os axentes involucrados neste ámbito e ten como obxectivo contribuír ao debate sobre a mellora das políticas e os servizos sociais.

A revista está promovida pola Viceconsellería de Asuntos Sociais do Goberno Vasco, elaborada polo SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga e edítase a través do Servizo Central de Publicacións do Goberno Vasco.

https://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z75.pdf