Evolución de la familia en las Comunidades Autónomas 2019

14. Maio 2019 Alertas

Acaba de ver a luz o novo informe elaborado polo Instituto de Política Familiar sobre a evolución da familia nas comunidades autónomas, estudo fundamental para coñecer a realidade da familia nas distintas comunidades, o papel das distintas administracións e as medidas adoptadas


Informe Evolución de la familia en las Comunidades Autónomas 2019 /Instituto de Política Familiar. Madrid : Instituto de Política Familiar, 2019. 122 p.

Evolución de la familia en las Comunidades Autónomas 2019

Tras a Constitución de 1978, producíronse en España importantes cambios no sistema de protección familiar, dando lugar á aparición de múltiples organismos públicos impulsores de actuacións asistenciais destinadas á familia. Isto debeuse, basicamente, á creación do Estado das Autonomías e, por tanto, á descentralización do poder.

Así, os Concellos e as Comunidades Autónomas fóronse convertendo en centros básicos de prestación de servizos e regulamentación administrativa de protección familiar.

Dado o actual desenvolvemento do devandito modelo, unha gran parte das funcións relacionadas coa protección familiar ha recaído nas Comunidades Autónomas. Agora ben, non existe entre as diferentes Comunidades a mesma sensibilidade con respecto á familia, o que deu a lugar a actuacións e resultados moi dispares e, en liñas xerais, con resultados moito máis estéticos que reais. De feito, podemos concluír que as políticas referentes á familia foron marxinadas en España.

O Informe “Evolución da familia nas Comunidades Autónomas” analiza de forma sistemática a comparativa entre Comunidades de indicadores da evolución da natalidade, demografía, nupcialidade, fogares, así como de que forma as Comunidades Autónomas están a levar a cabo a “protección social, económica e xurídica da familia”.