Evolución de los datos básicos de gestión de la atención a la dependencia y costes de financiación

18. Abril 2018 Alertas

Informe do Observatorio Estatal para a Dependencia tras os once anos transcorridos desde a aprobación da Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de Dependencia


Observatorio Estatal para la Dependencia, Evolución de los datos básicos de gestión de la atención a la dependencia y costes de financiación del sistema por comunidades autónomas. XVIII Dictamen del Observatorio. Serie: Dictámenes del Observatorio, Madrid, Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, 2018, 141 p.

Tras once anos de desenvolvemento da Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia (en diante LAPAD), o 3% da poboación española, un total de 1.264.351 persoas, foi ditaminada como dependente, é dicir, necesita apoios para realizar actividades básicas da vida diaria. A estas persoas poderiamos engadir outras 96.000 como potenciais dependentes considerando as 120.213 persoas que están pendentes da súa valoración de dependencia ao 31 de decembro de 2017.Como se verá ao longo deste informe, foi palmario o fracaso das administracións en asegurar o equilibrio interterritorial no exercicio de dereitos como mandato específico para a Administración Xeral do Estado como indica o artigo 9 da Lei. Eses desequilibrios maniféstanse gravemente nalgunhas das claves de desenvolvemento da LAPAD: Acceso moi desigual ao SAAD por Comunidade Autónoma; listas de espera (máis de 300.000; esforzo financeiro público tamén desigual. Por tanto, non só non se atende a todas persoas con dereito cando tras sucesivos adiamentos finalizou a aplicación progresiva da Lei, senón que o acceso e o contido real das atencións está fortemente determinado pola comunidade autónoma de residencia da persoa dependente, xerándose así graves desigualdades. Ao longo do informe do XVIII Ditame do Observatorio poñeranse en evidencia moitos dos aspectos nos que se aprecian estes desequilibrios territoriais, cuxo detalle pode atoparse na escala de valoración da dependencia e nos informes por comunidades autónomas. Devandito isto, non é menos certo que se ha de valorar o esforzo destes anos na súa xusta medida. Os datos acumulados (dispoñibles só ata 2016) mostran unha voluminosa xestión consistente na tramitación de máis de 3,2 millóns de expedientes; na realización de 2,9 millóns de ditames de valoración do grao de dependencia e finalmente en 1,8 millóns de persoas que recibiron prestación ou servizo nalgún momento. A pesar dos numerosísimos problemas, o SAAD parece terse consolidado.

http://www.directoressociales.com/images/dec2018/XVIII%20Dictamen%20baja.pdf